Hotărârea nr. 46/2010

Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2009

Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2009

Consiliul Local al Sectorului 4 luand in considerare:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialiate privind incheierea excercitiului bugetar pe anul 2009 al Direcției

Economice Nr. II.4/ 380/26.05.2010

Având in vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale;

In temeiul prevederilor art. 45, alin. 2, lit „a”si art.81, alin.2, lit.”d” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata.

HOTARASTE:

Art. 1 -- Se aproba contul de executie al bugetului local pentru anul 2009 atat pentru partea de venituri cat si pentru partea de cheltuieli pe indicatori de venituri, ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli conform surselor de finantare care fac parte integranta din prezenta hotarare:

Anexa 1.-Cont executie bugetara :venituri proprii.

Anexa 2.-Cont executie bugetara: cheltuieli.

Anexa 3.-Cont executie bugetara: fond rulment.

Anexa 4.-Cont executie bugetara :credite bancare.

Anexa 5.-Cont executie bugetara: autofinantate partiala.

Anexa 6.-Cont executie bugetara :autofinantat integral.

Art. 2 - Se aproba contul de execuție al bugetului local la partea de cheltuieli Activitate Proprie (Primaria Sector 4) pentru anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor:2.1.1,2.2,2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.3,2.5,2.5.1,2.6.2,2.9.2,2.9.3,2.10.3,2.11,2.11.1,2.11.2,2.1 2,2.12.1,2.12.2,2.13,2.13.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - Se aproba contul de executie al bugetului local, pentru anul 2009 Direcții

Descentralizate, la partea de cheltuieli, pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor:

Directia Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Creselor -Anexele:2.1.2,2.7,2.10.4

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale-Anexa: 2.1.3

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.-Anexele:2.4,2.8.2,2.10.1 Politia Comunitara.-Anexa: 2.6.1

Centrul Medico Social Sfantul Luca - Anexele:2.8,2.8.1,2.10.5

Centrul de Ingrijire si Asistenta nr.1- Anexa: 2.10.2

Centrul Cultural Nicolae Blacescu - Anexa :2.9.1

Care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 - Se aproba contul de execuție al veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local (fond de rulment), Activitate Proprie PS4, pentru anul 2009 la partea de cheltuieli, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor:3,3.1,3.2,3.2.1,3.3,3.3.1,3.4,3.4.1,3.5,3.5.1,

3.5.2,3.6,3.6.1,3.7,3.8 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 - Se aproba contul de execuție al creditelor interne si externe pentru anul 2009 conform anexelor : 4,4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.2,4.2.1,4.2.2. care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6- Se aproba contul de execuție al instituțiilor publice si activităților finanțate parțial din venituri proprii, pentru anul 2009 pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, atât la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, conform anexelor: 5.1,5.2,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,5.10,5.11. care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7 - Se aproba contul de execuție al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 pentru anul 2009 atât la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, activitate finanțata integral din venituri proprii, conform anexelor: 6,6.1 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8 - Se aproba contul de execuție al bugetului local la partea de cheltuieli Activitate Proprie (Primaria Sector 4) pentru anul 2009, conform anexei 8 - contul de executie a bugetului local centralizat - aparat propriu, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 9-Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.05.2010.

2 / 2