Hotărârea nr. 41/2010

Hotarare privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.22/25.02.2010


Hotarare privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.22/25.0

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București.

Ținând seama de referatul de specialitate al Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 nr.878/27.04.2010.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4.

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice Locale.

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) și art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.22/25.02.2010, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 și Direcția Economică vor aduce la indeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.04.2010.

Anexa1: Anexa H 41.doc

(Size: 40 Kb)

2 / 2