Hotărârea nr. 4/2010

Hotarare privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferente

Hotarare privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferei


Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București.

Ținând seama de referatul de specialitate al Direcției Dezvoltare Urbană nr36./21.01.2010.

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4.

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice Locale și din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții și indicatorii tehnico-economici aferenți, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Dezvoltare Urbană și Direcția Economică vor aduce la indeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.01.2010.

Anexai: anexa-h4-2010.xls

(Size: 29 Kb)

1 / 1