Hotărârea nr. 39/2010

Hotarare privind aprobarea delegării exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor părinteşti conferite Consiliului Local al sectorului 4

privind aprobarea delegării exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor părintești conferite consiliului


Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 13127/23.04.2010 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Potrivit prevederilor art.23 și art.35 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu data prezentei, se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 să :

privind aprobarea delegării exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor părintești conferite consiliului l

-    exercite drepturile și obligațiile părintești asupra copilului declarat adoptabil;

-    exercite dreptul de a reprezenta copilul în acte juridice sau, după caz, de a încuviința actele pe care acesta le încheie;

-    exercite dreptul de a administra bunurile copilului adoptabil sau aflat în încredințare în vederea adopției.

Art.2.Secretarul Sectorului 4 București și Directorul Executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 28.04.2010.

2 / 2