Hotărârea nr. 38/2010

Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar /copil beneficiar al serviciilor oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4

Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar /copil beneficiar al serviciilor oferite de Direcția Generală

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 12258/13.04.2010 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, HGR nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și aprobată de HGR nr. 89/2010;

În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 și art.81 alin.2 lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă, costul mediu lunar de întreținere al unui copil, beneficiar al serviciilor de protecție specială acordate in cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, potrivit    Anexei, ce face parte integrantă din prezenta

hotărâre, pentru anul 2010.

Art. 2. Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, prin compartimentele sale de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 28.04.2010.

Anexa1: Anexa H 38.doc

(Size: 36 Kb)

2 / 2