Hotărârea nr. 37/2010

Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de intretinere si a contributiei de intretinere al unui asistat

Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de intretinere si a contributiei de intretine

Consiliul Local al sectorului 4:

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 339/19.04.2010 al Centrului de Ingrijire si

Asistenta nr.1 din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Luând în considerare prevederile art. 33 alin.(1) din HGR nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Pentru anul 2010, la Centrul de Asistenta si Ingrijire nr.1, costul mediu lunar al cheltuielilor de intretinere al unui asistat - inclusiv medicamente, se stabileste la suma de 4.322,25 lei/asistat, calculata potrivit Anexei nr. 1a), iar costul mediu lunar al cheltuielilor de intretinere - fara medicamente - se stabileste la suma de 4.134,73 lei/asistat, calculat potrivit Anexei nr. 1b).

Art.2. Contributia de intretinere a unui asistat in Centrul de Asistenta si Ingrijire nr.1, pentru anul 2010, se stabileste la suma de 1.491,75 lei, calculata potrivit Anexei nr. 2.

Art.3. Anexele nr.1a), 1b) si Anexa nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Secretarul Sectorului 4 București, Centrul de ingrijire si Asistenta nr.1 din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 28.04.2010.

Anexai: Anexa H 37 1a.doc

(Size: 85 Kb)

Anexa2: Anexa H 37 1 b.doc

(Size: 84 Kb)

Anexa3: Anexa H 37 2.doc

(Size: 84 Kb)

1 / 1