Hotărârea nr. 35/2010

Hotarare privind modificarea si completarea anexei aprobata prin H.C.L.S4 nr.99/29.10.2009

Hotarare privind modificarea si completarea anexei aprobata prin H.C.L.S4 nr.99/29.10.2009

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr.2652/19.03.2010 al Direcției de Dezvoltare Urbană - Serviciul Parcări;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.99/29.10.2009, privind aprobarea Metodologiei de atribuire a locurilor de parcare pe raza sectorului 4;

În temeiul art.45, alin.1 și art.81, alin.(2) lit.f) și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 99/29.10.2009, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Restul prevederilor din H.C.L. Sector 4 nr.99/29.10.2009 rămân neschimbate.

Art.3. Primarul sectorului 4 și Secretarul sectorului 4, prin direcțiile de specialitate din aparatul propriu, vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 31.03.2010.

Anexai: Anexa H 35 .doc

(Size: 72 Kb)

2 / 2