Hotărârea nr. 33/2010

Hotarare privind inchirierea spatiilor disponibile aflate in administrarea Administratiei Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4


Hotarare privind inchirierea spatiilor disponibile aflate in administrarea Administratiei Scolilor Liceelor si

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr.211/19.03.2010 întocmit de Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 - Serviciul Juridic;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Motivat de HCL S 4 nr. 18/25.02.2010 privind transmiterea in administrarea Administratiei Scolilor Liceelor si Gradinitelor Sector 4 a patrimoniului unitatilor de invatamant preuniversitar si special de stat de pe raza Sectorului 4;

In baza prevederilor art. art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia    coroborat cu prevederile art. 123 alin. (1)

teza a-II-a si alin. (2) din    Legea nr.

215/2001 privind administratia publica locala;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat 81 alin. (2) lit. f) si j) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale , republicata, modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Hotarare privind inchirierea spatiilor disponibile aflate in administrarea Administratiei Scolilor Liceelor si G

Art. 1. Se aproba inchirierea spatiilor disponibile aflate in administrarea Administratiei Scolilor

Liceelor si Grădinițelor Sector 4 conform Metodologiei -cadru prevăzuta in Anexa I .

Art. 2. Se aproba tarifele de baza pentru inchirierea spatiilor disponibile aflate in administrarea Administratiei Scolilor Liceelor si Gradinitelor Sector 4 conform Anexei II.

Art. 3. Anexele I si II fac parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 4.Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4

nr. 36/31.03.2009.

Art. 5. Secretarul Sectorului 4 impreuna cu Administratiei Scolilor Liceelor si Gradinitelor Sector 4 vor aduce la indeplinire prezenta Hotarare, conform competentelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 31.03.2010.

Anexai: Anexa 1 H 33 .docx

(Size: 13 Kb)

Anexa2: Anexa 2 H33 .docx

(Size: 14 Kb)

Anexa îmi La HCLS4 iîf. 33/3L0XMO


în prezenta metodologie, prin spatii disponibile ale unităților de invatamant preuniversitar de stat se Înțelege: clădiri sau parti ale acestora, săli de clasa, ateliere, laboratoare, inclusive dotările aferente, construcții demontabile ( gaiaje si tonete ), săli de sport, bazine de innot, terenuri de sport si alte suprafețe de teren etc., care, in anumite perioade din timpul unui an, unei luni sau saptamani, nu sunt folosite in procesul instructiv-educativ.

închirierea spatiilor disponibile se poate face, in condițiile legii, numai in scopul desfășurării unor activitati ce Îndeplinesc una din minatoarele condiții:

1.    Oferă servicii ce răspund in mod nemijlocit intereselor elevilor si cadrelor didactice;

2.    Sunt aducătoare de venituri suplimentare pentru comunitatea locala;

3.    Prin conținut, nu impiedica si nu contravin obiectivelor procesului instructiv- educativ si bunelor moravuri, nu promovează idei retrograde iredentiste sau nationalist-sovine;

4.    Nu dauneaza sanatatii si securității vieții elevilor;

5.    Nu servesc unor interese politice de partid;

6.    In cazul in care se comercializează produse alimentare, acestea vor respecta prevederile Legii 123/2008 pentru o alimentație sanatoasa in unitățile de invatamant preuniversitar.

Se interzice închirierea spatiilor si terenurilor aferente unităților de invatamant preuniversitar de stat, daca acest lucru perturba procesul instructiv-educativ.

Sălile de clasa pot fi închiriate numai pentru desfasurarea activităților compatibile cu procesul instructiv-educativ.

Sălile si terenurile de sport pot fi închiriate numai pentru activitati aferente procesului instructiv-educativ.

Bazinele de innot pot fi închiriate numai pentru activitati sportive si de agrement. Subinchirierea sau cedarea de către chiriași a spatiilor sau mijloacelor închiriate de la

unitățile de invatamant sunt interzise.

Solicitările făcute de către persoanele fizice si persoanele juridice care isi manifesta intenția de a închiria spatiile disponibile din unitățile de invatamant, vor fi discutate numai la nivelul Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor din Sectorul 4, in contextul in care nu contravin procesului instmctiv-educativ.

închirierea de spatii disponibile din unitățile de invatamant preuniversitar si special de stat din Sectorul 4, se va efectua in condițiile legii, după obținerea acordului privind închirierea din partea Consiliului de Administrație al unitatii de invatamant.

Procedura, in vederea atribuirii contractului de închiriere, va fi deraiata de către Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor din Sectorul 4, in calitate de administrator al unităților de invatamant preuniversitar de stat din Sectorul 4, aceasta întocmind documentația de atribuire prin serviciul de specialitate.

Chiria minima va fi stabilita la nivelul chiriilor practicate pe piața, dar nu mai mica decât cea prevăzută prin tarifele de baza fixate in cuprinsul Anexei nr.2.

La final, Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor din Sectorul 4 va încheia cu câștigătorul acesteia, un contract de închiriere conform legislației in vigoare, iar sumele încasate cu acest titlu vor fi virate la bugetul local al sectorului 4, urmând a fi redistribuite către unitățile de invatamant in    ~Anexa nr

La HCLS4 nr. 33/31.

Tarifele de baza pentru închiderea spatiilor disponibile aflate in adinmist-rțtîarr


I !§

i, I !:'iAActivitățile comerciale - desfacere cu amănuntul de produse alimenfâfe’-'eu respectarea cerințelor impuse de L 123/2008 pentru o alimentație sanatOasVin unitățile de invatamant preuniversitar si nealimentare (rechizite si birotica):

Zona 0-10 euro/mp;

Zona 1-8 euro/mp;

Zona II - 5 euro/mp;

Zona III - 3 euro/mp.

Delimitarea zonelor sus - menționate este următoarea:

© Zona 0 (ultracentrala): Colegiul Mihai Eminescu, Colegiul Ion Creanga, Liceul de Muzica Dinu Lipatti, Liceul de Coregrafie Floria Capsali, Seminarul Teologic Ortodox, Școala m\79, Grădiniță nr.192;

© Zona S (centrala): Colegiul Glieorghe Sincai, Liceul Teologic Penticostal Emanuel, Colegiul National Octav Onicescu, Școala nr.74, Școala nr.100, Grădiniță nr. 30, Grădiniță nr.224, Școala Speciala nr.3, Grădiniță nr.17, Grădiniță nr.60;

© Zona II: Grupul Școlar Economic Administrativ Mircea Vulcanescu, Liceul de Metrologie Traian Vuia, Liceul Teologic Adventist, Colegiul Romano Catolic Sfanțul Iosif, Școala nr.36, Școala nr.93, Școala nr.96, Școala nr.97, Școala nr.99, Școala nr.98, Școala nr.108, Școala nr.110, Școala nr.113, Școala nr.119, Școala nr.120, Școala nr.129, Școala nr.133, Școala nr.189, Școala nr.190, Școala nr, 194, Grădiniță nr.4, Grădiniță nr.29, Grădiniță nr.62, Grădiniță nr.149, Grădiniță nr.175, Grădiniță nr.199, Grădiniță nr.207, Grădiniță nr.225, Grădiniță nr.227, Grădiniță nr.228, Grădiniță nr.238, Grădiniță nr.243, Grădiniță nr.261, Grădiniță nr.262, Grădiniță nr.263, Grădiniță nr.193, Grădiniță nr.264, Școala Speciala nr.4, Școala Speciala nr.6;

© Zona III: Colegiul Tehnic Petru Rares, Colegiul Teluric Miron Nicolescu, Grupul Școlar Industrial Dacia, Școala nr.102, Școala nr.109, Școala nr.lll, Școala nr.165, Școala nr.308, Grădiniță nr.28, Grădiniță nr.167, Grădiniță nr.265, Grădiniță nr. 166.

EI.    Tariful de    baza penhu Închirierea sălilor de    clasa este de: 10    euro/ora.

III.    Tariful de    baza pentru închirierea terenurilor de sport este de: 10 eoro/ora.

IV.    Tariful de    baza pentru inchirierea sălilor de    sport este de: 15    euro/ora.

V.    Tariful de    baza pentru inchirierea bazinelor    de innot este de:

100 euro/ora (in eventualitatea închirierii in totalitate);

VL Spatiile excedentare din crese se vor inchiria cu respectarea obiectului de activitate al creselor cu un tarif de 2 euroZmp.

VEE. Restul spatiilor disponibile aflate in administrația ÂSLG din Sectorul 4, se vor inchiria cu un tarif de 2 euroZmp.

Plata se va face in lei, reprezentând contravaloarea sumelor realizate la licitație si plățile vor fi plătite la cursul zilei valutar afișat de BNR din data când se efectuează plata.

Prezentele tarife reprezintă baza de plecare a licitațiilor sub care ofertantii nu pot sa liciteze.