Hotărârea nr. 32/2010

Hotarare privind aprobarea unei măsuri în domeniul salarizării personalului din Direcţia Generală de Impozite si Taxe Locale Sector 4

Hotarare privind aprobarea unei măsuri în domeniul salarizării personalului din Direcția Generală de Im|

Consiliul Local al Sectorului 4

Avand in vedere expunerea de motive

Luand in consideratie referatul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4 nr. 1409/19.02.2010

Avand in vedere rapoartele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu: prevederile Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit

din fonduri publice, art. 1, art.2, art.3, art.5, art.6, art.11, alin. (1), lit. b), alin. (2), alin. (3), alin.

(4) din Anexa nr. III- Reglementări specifice funcționarilor publici.

Cu respectarea prevederilor art.5, alin. (2), alin. (4), art. 11, art.13, art. 14, art.16, art. 23, alin.

(2), lit.c) din Legea nr. 273/2006 actualizată privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

Adoptă prezenta, HOTARARE:

Art.1 (1) Se aprobă acordarea de suplimente salariale funcționarilor publici numiți în funcții publice de execuție sau de conducere în cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, egale cu diferența dintre salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice de stat și salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice locale în care sunt numiți, conform Anex

ei

Hotarare privind aprobarea unei măsuri în domeniul salarizării personalului din Direcția Generală de Imp care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi salariale câștigate.

(3) Suplimentele salariale se acordă în exercițiul financiar curent, respectiv cel al anului financiar 2010.

(4) Suplimentele salariale se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat și reprezintă o bază de calcul pentru drepturile și obligațiile care se determină în raport cu venitul salarial.

Art.2. Secretarul Primariei sectorului 4 si Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 4 va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor lor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.03.2010.

2 / 2