Hotărârea nr. 31/2010

Hotarare privind Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural Penru UNESCO ”Nicolae Balcescu” nr.163/ 26.03.2010

Hotarare privind Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale CENTI

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate al Centrului Cultural Penru UNESCO ”Nicolae Balcescu” nr.163/ 26.03.2010 ;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4

In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2), lit. ”e” din Legea nr. 215 / 2001 privind

administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTARASTE

Art. 1 - Se aproba modificarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Cultural Pentru UNESCO ”Nicolae Balcescu”, conform anexelor 1, 2 si 3, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Directorul Centrului Cultural Pentru UNESCO ”Nicolae Balcescu”, Secretarul sectorului 4 si aparatul propriu al consiliului local, vor duce la indeplinire prevederile prezentului conform competentelor.

Hotarare privind Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale CENTF

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 31.03.2010.

Anexai: Anexa.3 H 31 .doc

(Size: 106 Kb)

Anexa2: Anexa.1H 31 .xls

(Size: 18 Kb)

2 / 2