Hotărârea nr. 30/2010

Hotarare privind modificarea organigramei

Hotarare privind modificarea organigramei

Consiliul Local al Sectorului 4,

Ținând seama de expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate al Direcției Resurse Umane;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.1 și ale art.81 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă modificarea organigramei Primăriei Sectorului 4, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr.27/31.03.2009.

Art.3 Primarul sectorului 4 și Secretarul sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 31.03.2010.

Anexai: Anexa H 30 .doc

(Size: 135 Kb)

2 / 2