Hotărârea nr. 3/2010

Hotarare privind deblocarea si utilizarea fondului de rulment

Hotarare privind deblocarea si utilizarea fondului de rulment

Consiliul Local al Sectorului 4 ;

Văzând :

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

-    Raportul de specialitate privind deblocarea și utilizarea fondului de rulment nr. II. / 4/ 57.01.2010, al Direcției Economice;

-    Tinând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4 ;

-    Având în vedere prevederile art. 58, alin. 1, lit. b, din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale.

-    În temeiul art. 45, alin. 2 , lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. ”d”, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

Art.1. - Se aprobă deblocarea sumei de 4.472,00 mii lei din fondul de rulment constituit , la data de 31.12.2009.

Art.2. - Se aprobă utilizarea sumei de 4.472,00 mii lei din fondul de rulment pentru finanțarea unor investiții din compentența autorităților Administrației Publice Locale.

Art.3. - Se aprobă repartizarea sumei de 4.472,00 mii lei, conform anexelor

Anexa 1

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 - Cap. 40.11.

Anexa 1.1.

Autorități publice și acțiuni externe - Cap. 51.11.

Anexa 1.1.1.

Primăria Sector 4 - Cap. 51.11.01.03 P

Anexa 1.2.

Cultură, recreere și religie - Cap. 67.11.

Anexa 1.2.1. Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement Cap. 67.11.05.03.

Anexa 1.3. Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Cap. 70.11.

Anexa 1.3.1. Alimentare cu apă - Cap. 70.11.05.01.

Anexa 1.3.2. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale - Cap. 70.11.50.

Anexa 1.4. Transporturi - Cap. 84.11.

Anexa 1.4.1


Străzi - Cap. 84.11.03.03

Anexa nr 2 - Lista de investiții pe anul 2010 cu finanțare din fondul de rulment, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, direcțiile descentralizate implicate în rectificarea bugetară și comunicate de Serviciul Electoral, Monitorizare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.01.2010.

3 / 3