Hotărârea nr. 28/2010

Hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnico – economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investitii ,,Amenajari alei, platforme, terenuri de sport, imprejmuire curti scoli si gradinite din sectorul 4”


Hotarare privind aprobarea documentațiilor tehnico - economice si a indicatorilor tehnico-economici per

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București.

Ținând seama de referatul de specialitate al Administratiei scolilor, liceelor si gradinitelor sector 4.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4.

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) și art. 81, alin.2, lit.”i” și alin. 4,

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Hotarare privind aprobarea documentațiilor tehnico - economice si a indicatorilor tehnico-economici pen


Art. 1 Se aprobă documentațiile tehnico - economice si indicatorii tehnico-economici aferenti

obiectivului de investitii ,, Amenajari alei, platforme, terenuri de sport, imprejmuire curti scoli si gradinite din sectorul 4”,    conform Anexei nr. 1,

care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Administratia școlilor, liceelor si gradinitelor sector 4 și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 31.03.2010.

Anexa1: Anexa H 28 .xls

(Size: 36 Kb)

2 / 2