Hotărârea nr. 26/2010

Hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnico – economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de Investitii ,, Lucrari de amenajare terenuri / zone verzi adiacente unor imobile din sectorul 4”


Hotarare privind aprobarea documentațiilor tehnico - economice si a indicatorilor tehnico-economici per

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București. Ținând seama de referatul de specialitate al Direcției Dezvoltare Urbană - Serviciul Investitii nr.

IX.C.37/312/30.03.2010.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4.

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) și art. 81, alin.2, lit.”i” și alin.4,din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentatiile tehnico - economice si indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de Investitii ,, Lucrari de amenajare terenuri / zone verzi adiacente unor imobile din sectorul 4”, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare Urbană - Serviciul Investitii și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 31.03.2010.

1 / 1