Hotărârea nr. 24/2010

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010


Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzănd:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

sectorului 4 pe anul 2010, nr. II.4/196/08.03.2010 al Direcției Economice - in care sunt explicitate virarile de credite efectuate in cadrul prezentei rectificari bugetare;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Avand in vedere prevederile art. 19, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

- Bugetul local in suma de 539.350,00 mii lei, conform anexei nr. 1

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 539.350,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de : 539.350,00 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.2 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale

-    Anexa 1.3 - capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie

-    Anexa 1.4 - capitol bugetar 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica;

Art. 3. Bugetul de venituri si cheltuieli aferent fondului de rulment in suma de 4.472,00 mii lei, conform anexei nr. 2;

Art. 4. Se aproba bugetul - cap 54.02.10 - Serviciul public comunitar de evidenta persoanelor Sector 4 in valoare de: 3.345,18 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5. Se aproba bugetul - capitolul 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive, in valoare de: 89.408,16 mii lei, conform anexei nr. 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul - capitolul 70.02.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul locuintelor, in valoare de: 6.993,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7. Se aproba bugetul - capitolul 70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale, in valoare de: 4.950,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8. Se aproba bugetul - capitolul 67.11.05.03 fr Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive, in valoare de: 1.972,75 mii lei, conform anexei nr. 2.1.1., care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aproba bugetul - capitolul 70.11.05.01 fr - Alimentare cu apa, in valoare de: 500,00 mii lei, conform anexei nr. 2.2.1., care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 10. Se aproba Lista de investiții a Primariei Sector 4, care face parte integranta din prezenta hotărâre, conform anexei nr: 3; 3.1 in valoare de 133.804,90 mii lei;

- buget local : 36.500,00 mii lei; - credit intern : 92.832,90 mii lei; - fond de rulment :    4.472,00 mii lei;

Art. 11. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de

Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 09.03.2010.

3 / 3