Hotărârea nr. 23/2010

Hotarare privind aprobarea contractarii/garantarii unei linii de finantare rambursabile

Hotarare privind aprobarea contractarii/garantarii unei linii de finantare rambursabile in valoare de 50.000,

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) și alin.(4) lit.b), ale art.45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5), si (6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Tinand seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,

Luand in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 1 99/1 997;

Tinand seama de prevederile art. 942 si urmatoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau conventii;

Luand act de:

1.    Expunerea de motive prezentata de catre primarul sectorului 4, in calitatea sa de initiator;

2.    Raportul Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. II.4/ 170/24.02.2010;

3. Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4

Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investittiilor publice

de interes local, a caror documentatie tehnico economica a fost aprobata prin Hotararea

Consiliului Local Sector 4 nr. 22/25.02.2010.

Consiliul local al Sectorului 4, HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contractarea si / sau garantarea unei linii de finantare rambursabile interne in

valoare de 50.000 mii lei, cu o maturitate de 20 ani pentru realizarea obiectivelor de investitii ale Directiei Generale a Unitatilor de Invatamant Sanitare si Creselor din sectorul 4.

Art. 2 Contractarea si/sau garantarea liniei de finantare rambursabile prevazuta la articolul 1 se face pentru realizarea investitiilor publice de interes local prevazute in anexa la prezenta.

Art. 3 Din bugetul local al sectorului 4 se asigura integral plata:

1. Serviciul anual al datoriei publice locale;

2. Oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes local;

3. Alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la articolul 1.

Art. □ 4 - (1) Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Primariei Sectorului 4 urmatoarele date:

1.    Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/ sau completari ale acesteia;

2.    Valoarea finantarii rambursabile contractate/ garantate in valuta de contract;

3.    Gradul de indatorare al Primariei Sectorului 4;

4.    Durata Serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si al perioadei de rambursare a finantarii;

5.    Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;

6.    Platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.

(2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub santiunile prevazute de lege.

Art. 5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotararii se insarcineaza primarul sectorului 4.

Art. 6 Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului sectorului 4, in termenul prevazut de lege, primarului sectorului 4 si prefectului Municipiului Bucuresti si se aduce la cunostinta publica prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si pe pagina de internet    www.ps4.ro.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 25.02.2010.

3 / 3