Hotărârea nr. 22/2010

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii pentru construcţie

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții pentru construcție

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București.

Ținând seama de referatul de specialitate al Direcției Generale de Administrare a Unităților de Învățământ, Sanitare și Creșelor Sector 4.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4.

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice Locale și

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) și art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul Sectorului 4, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 și Direcția Economică vor aduce la indeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 25.02.2010.

2 / 2