Hotărârea nr. 21/2010

Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întretinere şi a contribuţiei de intretinere

Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere și a contribuției de intretinei


Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 137 /15.02.2010 al Centrului Medico Social “Sf. Luca” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4; Potrivit prevederilor H.G. 532/1999, Anexa 3, pentru aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului contributiei de intretinere in institutiile de asistenta sociala datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora;

În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 și art.81 alin.2 lit. n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE □ :

Art. 1. Contribuția de întreținere a unui asistat în Centrul Medico Social “Sf. Luca” pentru anul 2010, se stabilește la suma de 715,136 lei, calculată potrivit    Anexei nr.1.

Art.2. Pentru anul 2010, la Centrul Medico Social “Sf. Luca”, costul mediu lunar al cheltuielilor de întreținere al unui asistat - inclusiv medicamente, se stabilește la suma de 2.182,149 lei calculată potrivit Anexei nr.2.

Art. 3. Anexa nr.1 și Anexa nr.2 fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 4. Secretarul sectorului 4 București, Centrul Medico Social “Sf. Luca” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.02.2010.

1 / 1