Hotărârea nr. 2/2010

Hotarare privind acordarea unui supliment salarial personalului încadrat în funcţii publice locale în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4


Hotarare privind acordarea unui supliment salarial personalului încadrat în funcții publice locale în apara


Văzând Raportul de specialitate Nr. IV.11/36/21.01.2010, întocmit de Direcția Resurse Umane precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

În temeiul dispozițiilor cuprinse în Legea Nr.330/2009 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice: art.3, art.29, art.30 și următoarele;

Având în vedere prevederile art.45 alin.(1) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

Consiliul Local Sector 4 HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acordarea unui supliment salarial - în procent de 25% - reprezentând diferența dintre salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice de stat și salariul de bază

Hotarare privind acordarea unui supliment salarial personalului încadrat în funcții publice locale în aparal

prevăzut pentru funcțiile publice locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4.

Art.2 Suplimentul salarial prevăzut la art.1 se va acorda pe durata anului 2010.

Art.3 Direcția Resurse Umane și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 28.01.2010.

2 / 2