Hotărârea nr. 19/2010

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzănd:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

sectorului 4 pe anul 2010, nr. II.4/ 171 /24.02.2010 al Direcției Economice - in care sunt explicitate virarile de credite efectuate in cadrul prezentei rectificari bugetare;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Avand in vedere prevederile art. 19, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

- Bugetul local in suma de 533.850,00 mii lei, conform anexei nr. 1

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 533.850,00 mii

lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de : 533.850,00 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa    1.2    - capitol    bugetar 51.02    - Autoritati publice si actiuni externe

-    Anexa    1.3    - capitol    bugetar 54.02    - Alte servicii publice generale

-    Anexa    1.4    - capitol    bugetar 65.02    - Invatamant

-    Anexa    1.5    - capitol    bugetar 68.02    - Asigurari si asistenta sociala

-    Anexa    1.6    - capitol    bugetar 70.02    - Locuinte, servicii si dezvoltare    publica

Art. 3. Se aproba bugetul Primariei Sector 4. cap 51.02.01.03P, in valoare de: 19.424,74 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4. Se aproba bugetul Primariei Sector 4. D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03I, in valoare de: 4.529,48 mii lei, conform anexei nr. 1.2.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5. Se aproba bugetul Primariei Sector 4- Alte servicii publice generale, cap 54.02.50, in valoare de: 100,00 mii lei, conform anexei nr. 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, in valoare de: 166.635,70 mii lei , din care:

-    Anexa nr. 1.4.1. - cap 65.02.03. DR - invatamant prescolar + primar derulat prin directie in valoare de 17.852,53 mii lei

-    Anexa nr. 1.4.2. - cap 65.02.04 DR - invatamant secundar superior derulat prin directie in valoare de 9.319,00 mii lei

-    Anexa nr. 1.4.3.- cap 65.02.07.04 DR - invatamant special derulat prin directie in valoare de 1.347,00 mii lei

Art. 7. Se aproba bugetul - capitolul 68.02 AS - Asistenta sociala, in valoare de: 76.979,90 mii lei, conform anexei nr. 1.5.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8. Se aproba bugetul -capitolul 68.02.11 - Crese - D.G.A.U.I.S.C. in valoare de: 1.291,82 mii lei, conform anexei nr. 1.5.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aproba bugetul -capitolul 68.02.11 - Crese - D.G.A.S.P.C. in valoare de: 8.331,66 mii lei, conform anexei nr. 1.5.1.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

- Anexa nr. 1.5.1.3, capitolul 68.02.AS.06.02 Trusou copii D.G.A.S.P.C. în valoare de : 834,90 mii lei.

Art. 10. Se aproba bugetul -capitolul 70.02.50 - Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale in valoare de: 4.790,10 mii lei, conform anexei nr. 1.6.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 11. Se aproba Listele de investiții aferente unitatilor aflate in subordinea Consiliului Local sector 4, care fac parte integranta din prezenta hotărâre:

-    Anexa nr. 2, - Lista de investitii, cu finantare din buget local a D.G.A.U.I.S.C., in valoare de 14.423,53 mii lei;

-    Anexa nr. 2.1. - Lista de investitii, cu finantare din buget local a D.G.A.U.I.S.C.- derulat de directie, in valoare de 9.368,53 mii lei;

-    Anexa nr. 3; 3.1. - Lista de investitii a D.G.A.S.PC. Sector 4 - in valoare de 4.439,00 mii lei;

Art. 12. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.02.2010.

3 / 3