Hotărârea nr. 18/2010

Hotarare privind infiintarea noii institutii Administratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor sector 4 cu sediul in Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A, sector 4, Bucuresti

Hotarare privind infiintarea noii institutii Administratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor sector 4 cu sediul

Consiliul Local al Sectorului 4

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate intocmit de Directia Juridica nr. VIII-21/42/18.02.2010;

Luand act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In temeiul art.36 alin (3) lit b, art. 45 alin (1) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. e si h din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂSTE:

Art.1. Cu data de 01.03.2010 se aproba infiintarea unei noi institutii in subordinea Consiliului Local sector 4, denumita Administratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor sector 4, institutie cu

personalitate juridica, cu sediul in Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A, sector 4, Bucuresti, avand calitatea de ordonator secundar de credite.

Art.2. Organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare a

Administratiei Scolilor, Liceelor si Gradinitelor sector 4, sunt prevazute in    Anexele 1,2 si

3 , care fac parte integranta din prezenta dispozitie.

Art. 3. Numarul total de posturi aprobate este de 122, din care 17 posturi personal de conducere si 105 posturi personal de executie.

Art 4. Personalul ramas disponibil din cadrul fostei Direcții Generale de Administrare a Unităților de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4 va fi preluat de institutia nou infiintata, pastrandu-si toate drepturile salariale.

Art □ 5. Patrimoniul ramas (activ și pasiv bilanțier) de la fosta Direcție Generală de Administrare a Unităților de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4, stabilit pe baza balantei de verificare lunare intocmite la data de 28.02.2010, va fi preluat de catre institutia nou infiintata.

Art.6. Incepand cu 01.03.2010 vor fi operate modificari in bugetul de venituri si cheltuieli conform prezentei hotarari.

Art. 7. Primarul si Secretarul Sectorului 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari si va fi comunicata de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente- Electoral, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 25.02.2010.

Anexai: Anexa 1 H 18.doc

(Size: 46 Kb)

2 / 2