Hotărârea nr. 17/2010

Hotarare privind preluarea în administrare a creşelor de pe raza sectorului 4 de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4


Hotarare privind preluarea în administrare a creșelor de pe raza sectorului 4 de către Direcția Generală de

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 7083/18.02.2010 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Începând cu data de 01.03.2010 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 se reorganizează prin preluarea în administrare a unităților de tip creșă, prezentate in Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform Anexei 2 la prezenta.

Art. 3. Se aprobă statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform Anexei 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform Anexei 4 la prezenta hotărâre.

Art. 5. Personalul unităților de tip creșă va fi preluat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, și se consideră transferat în condițiile legii.

Art. 6. Patrimoniul aferent unităților de tip creșă, stabilit pe baza balanței de verificare lunare întocmite la data de 28.02.2010, va fi preluat în condițiile legii pe bază de protocol de predare primire, încheiat între Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și Sanitare Sector 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, în termen de 30 de zile de la data preluării.

Art. 7. Începând cu 01.03.2010 vor fi operate modificări in bugetul de venituri si cheltuieli conform prezentei hotărâri.

Art. 8. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 va prelua toate drepturile și va fi ținută de toate obligațiile legale sau contractuale ale unităților de tip creșă preluate.

Art. 9. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, va asigura în condițiile legii, continuitatea proiectelor și programelor inițiate în cadrul unităților de tip creșă preluate.

Art.10. Primarul, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică, Direcția Generală de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 4, Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și Sanitare Sector 4, Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral, vor aduce la îndeplinire prezenta Hotărâre, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 25.02.2010.

Anexa1: Anexa 1 H 17.docx

(Size: 12 Kb)

3 / 3