Hotărârea nr. 16/2010

Hotarare privind desfiintarea Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4

Hotarare privind desfiintarea Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Cre

Consiliul Local al Sectorului 4

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate intocmit de Directia Juridica nr. VIII-21/42/18.02.2010;

Luand act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In temeiul art.36 alin (3) lit b, art. 45 alin (1) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. h din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂSTE

Art.1. Cu data de 01.03.2010 se aproba desființarea Direcției Generale de Administrare a Unităților de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4 înfiintata prin hotararea Consiliului Local

Sector 4 nr. 98/2005.

Art.2. Patrimoniul fostei Direcții Generale de Administrare a Unităților de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4 va fi la dispozitia Consiliului Local sector 4 care va hotari in consecinta.

Art. 3. Personalul fostei Direcții Generale de Administrare a Unităților de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4 va fi redistribuit catre unitatile subordonate Consiliului Local Sector 4 prin hotarare de Consiliu Local.

Art. 3. Primarul si Secretarul Sectorului 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari si va fi comunicata de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente- Electoral, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 25.02.2010.

2 / 2