Hotărârea nr. 158/2010

Hotarare privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării funcţionarilor publici

Hotarare privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării funcționarilor publici din ca


Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sector 4 și Referatul de specialitate al Serviciului Financiar-Contabil și al Biroului Resurse Umane din cadrul Poliției Comunitare Sector 4;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

În baza prevederilor art. 1, art. 2 lit. a), art. 3, art. 6, art. 7 și art. 35 din Legea -cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a) și art. 81 alin. 2 lit. d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 4, HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. În luna Decembrie 2010 se aprobă acordarea suplimentelor salariale aferente anului 2010, stabilite ca diferență pozitivă între salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice de stat și salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice locale, funcționarilor publici numiți în funcții publice de conducere și execuție în cadrul Poliției Comunitare Sector 4 în temeiul Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, conform Anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Anexa nr. 2 evidențiază dispozițiile legale cuprinse în Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Art. 3. Directorul General al Poliției Comunitare Sector 4, Serviciul Financiar-Contabil, Biroul Resurse Umane din cadrul Poliției Comunitare Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Hotarare privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării funcționarilor publici din ca'

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 14.12.2010.

2 / 2