Hotărârea nr. 157/2010

Hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei Piatei agroalimentare Covasna in Microcentru de cartier


Hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei Piatei agroalimentare Covasna in Microcentru de cartier

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 4 si Raportul de Specialitate al Directorului Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 nr. 7638/09.12.2010,

Luand act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In conformitate cu prevederile cuprinse in art.45 alin. 1 si art. 81 alin (2) lit. „k”si ,,o” din Legea nr. 215/2001 modificata si completata privind Administratia publica locala;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba schimbarea destinatiei Pietei agroalimentare Covasna.in Microcentru de cartier Covasna.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 si Directorul Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 14.12.2010.

2 / 2