Hotărârea nr. 154/2010

Hotarare privind aprobarea continuării proiectului „SI EU MERIT O SANSA!”

Hotarare privind aprobarea continuării proiectului „SI EU MERIT O SANSA!”

Consiliul Local al Sectorului 4

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4

Luand in considerare referatul de specialitate cu nr A/20/25.11.2010, al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4;

Vazand Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.41/05.07.2007 si Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.291/2001, privind abilitatea Consiliilor Locale 1-6 sa se asocieze cu persoane juridice romane si straine;

Tinand cont de Hotararea de Guvern 1175/29.09.2005 privind Strategia nationala pentru

protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 206-2013, „Sanse egale pentru persoanele cu handicap-catre o societate fara discriminari”;

In conformitate cu prevederile Legii nr.487/11.07.2002 a sanatatii mintale si a protectiei

persoanelor cu tulburari psihice si cu Ordinul MMSSF privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap, locuinte protejate pentru persoane adulte cu handicap;

Tinand seama de Ordonanta 68/2003 privind serviciile sociale si prevederile Legii nr.448/2006, republicata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Tanand seama se rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4

In temeiul prevederilor art.45 alin. 1, art.81 alin.2 lit. n) si q) din legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

HOTARASTE:

Art.1 . Se aproba continuarea proiectului „SI EU MERIT O SANSA” pentru anul 2011, conform Anexei 1

ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Metodologia de intocmire a bugetului prevazuta la Anexa 2 si bugetul proiectului conform

Anexei 3

, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Pentru derularea proiectului se aproba alocarea de finduri din bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala si protectia Copilului Sector 4 conform bugetului proiectului din Anexa 3 ce face parte integranta din prezenta.

Art.4. Se aproba Conventia de Colaborare dintre Directia generala de Asistenta Sociala si

Protectia Copilului Sector 4 si Fundatia Estuar, incheiata in vederea derularii proiectului aprobat la Art.1, conform    Anexei 4 , ce face parte din prezenta hotarare.

Art.5 Se imputerniceste Directorul Executiv al DGASPC Sector 4 sa semneze conventia de colaborare intre DGASPC sector 4 si Fundatia ESTUAR.

Art.6. Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 14.12.2010.

Anexai: Anexa H 155.doc

(Size: 106 Kb)

3 / 3