Hotărârea nr. 153/2010

Hotarare privind aprobarea majorarii intr-un cuantum de pana la 50% a tuturor sumelor necesare acordării drepturilor prevăzute de Legea nr. 326/2003, cu modificările si completările ulterioare, în cazul copiilor cu handicap, infectaţi cu HIV sau bolnavi


Hotarare privind aprobarea majorarii intr-un cuantum de pana la 50% a tuturor sumelor necesare acordar

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de Specialitate nr. C/3377/26.10.2010 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

Potrivit prevederilor Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiaza copii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 și art.81 alin.2 lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. De la data de 01.01.2011, se majorează într-un cuantum de până la 50% toate sumele necesare acordării drepturilor prevăzute de Legea nr. 326/2003, cu modificările si completările ulterioare, în cazul copiilor cu handicap, infectați cu HIV sau bolnavi SIDA, aflați în ocrotirea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 4, precum și al celor încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști de pe teritoriul sectorului 4.

Hotarare privind aprobarea majorarii intr-un cuantum de pana la 50% a tuturor sumelor necesare acordari

Art. 2. Drepturile majorate potrivit art.1, se vor acorda în limita creditelor bugetare aprobate

pentru această destinație.

Art. 3. Primarul sectorului 4 București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 14.12.2010.

2 / 2