Hotărârea nr. 152/2010

Hotarare pentru modificarea HCLS4 nr. 65/25.09.2008, privind numirea reprezentanţilor în Consiliile de administraţie la unităţile de învăţământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4


Hotarare pentru modificarea HCLS4 nr. 65/25.09.2008, privind numirea reprezentanților în Consiliile de Ad

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare Referatul de specialitate nr.488/03.12.2010, întocmit de Secretarul Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând seama de HCLS4 nr. 65/2008, privind numirea unor consilieri locali în consiliile de administrație la unitățile de învățământ preuniversitar și special de stat din sectorul 4

În baza prevederilor art. 145 alin.(6) din Legea Învățământului nr. 84/1995, republicată;

Potrivit art.45 alin.(1) și art.81 alin.(2) lit.,,j'' din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu data prezentei se aprobă ca domnul consilier Scutariu Miluță să facă parte din Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ: Școala nr. 111 George Bacovia și Grădinița nr. 192

Pisicile Aristocrate

Art.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Local al sectorului 4 nr. 65/25.09.2008 se va modifica astfel:

Nr.

crt.

Adresa

Nume reprezentant

Consiliu Local

34

Școala nr. 111


George Bacovia


Str. Stoian Militaru


nr.72


Scutariu Miluță


56


Grădinița nr. 192


„Pisicile Aristocrate”


B-dul Regina Maria


nr. 28 - 32


Scutariu Miluță


Art.3. Secretarul Sectorului 4 București, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 și reprezentantul numit vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 14.12.2010.

4 / 4