Hotărârea nr. 150/2010

Hotarare privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 23/25.02.2010

Hotarare privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 23/25.02.2010

În termenul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin (4) lit. b), ale art. 45 alin (2), art. 63 alin. (1) lit c) și alin (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit b), alin (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată.

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap IV din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007, privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4 ) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicate cu modificările și completările ulterioare .

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997.

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții.

Luând act de :

a) Expunerea de motive prezentată de către Primarul Sectorului 4, în calitate de inițiator;

b) Raportul Direcției de Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. IX/4/341/10.12.2010;

c) Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului

Consiliul local al Sectorului 4 HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 23/25.02.2010, după cum

urmează ,,Se aprobă contractarea și / sau garantarea unei linii de finanțare rambursabile interne în valoare de 50.000,00 mii lei, cu o maturitate de 20 de ani pentru realizarea Obiectivelor de Investiții ale Direcției de Dezvoltare Urbană”

Art.2. Contractarea și/ sau garantarea liniei de finanțare rambursabile prevăzută la Art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Anexa ce face parte integrantă din prezenta.

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 23/25.02.2010 rămân nemodificate.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 14.12.2010.

Anexai: Anexa H 150.xls

(Size: 31 Kb)

2 / 2