Hotărârea nr. 15/2010

Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Sector 4

Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri a Casei de Ajutor Reciproc a Pensiona

Consiliul Local al Sectorului 4,

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luand in consideratie raportul de specialitate al Directiei Generale de Impozite si

Taxe Locale Sector 4 nr.1397/18.02.2010;

Vazand Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

In baza dispozitiilor art. 45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr. 215 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata;

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba scutirea de impozit in procent de 100% de la plata impozitului pe cladiri pentru anul fiscal 2010, in cuantum de 5.856,17 lei, datorat de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4 pentru imobilul situat in str.Mitropolit Iosif nr 29, sector 4;

Art.2 Secretarul Sectorului 4 si Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 25.02.2010.

2 / 2