Hotărârea nr. 147/2010

Hotarare privind acordarea dreptului la transport gratuit pe mijloacele de transport în comun de suprafaţă

Hotarare privind acordarea dreptului la transport gratuit pe mijloacele de transport în comun de suprafață

Având în vedere Expunerea de motive Primarului Sector 4 - București,

Ținând cont de Raportul comun de specialitate al Secretarului Sectorului 4, al Direcției Resurse Umane și Sindicatului din Primăria Sector 4 cu nr. 470/25.XI.2010;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

În conformitate cu prevederile art.45, alin.(1) și art.81, alin.(4) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local Sector 4 HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Începând cu data de 01.01.2011, se aprobă acordarea dreptului la transport gratuit, pe mijloacele de transport în comun de suprafață, pentru persoanele din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 precum și personalului din instituțiile descentralizate de pe teritoriul sectorului 4 aflate în subordonarea Consiliului Local Sector 4, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta.

Art. 2 Acordarea drepturilor aprobate conform art.1 se va face în limitele fondurilor alocate la Bugetul Local al Sectorului 4.

Art. 3 Legitimațiile de călătorie eliberate în conformitate cu art.1 și art.2 sunt nominale, netransmisibile și se pot utiliza numai în transportul public de suprafață de pe teritoriul Municipiului București.

Art. 4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcțiile de Specialitate și Instituțiile nominalizate în anexă, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 14.12.2010.

2 / 2