Hotărârea nr. 146/2010

Hotarare privind modificarea şi completarea HCL sector 4 nr. 2/28.01.2010


Hotarare privind modificarea și completarea HCL sector 4 nr. 2/28.01.2010

Văzând Raportul de specialitate Nr. III.11/537/24.11.2010, întocmit de Direcția Resurse Umane precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

În temeiul dispozițiilor cuprinse în Legea Nr.330/2009 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice: art.3, art.29, art.30 și următoarele;

Având în vedere prevederile art.45 alin.(1) și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

Consiliul Local Sector 4

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea HCL 2/28.01.2010 după cum urmează: “Art.1.alin 1) Se aprobă acordarea suplimentelor salariale, conform anexei, pentru funcțiile publice locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sector 4 și Serviciului Public

Comunitar de Evidență a Persoanelor sector 4.

alin 2)”Anexa face parte din


prezenta hotărâre.”

Art.2. Celelalte prevederi din HCL nr. 2/ 28.01.2010 rămân neschimbate.

Art.3 Direcția Resurse Umane și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 14.12.2010.

Anexa1: Anexa H 146.pdf

(Size: 329 Kb)

2 / 2