Hotărârea nr. 134/2010

Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil P+1 E –spatiu comercial-alimentatie publica pe un teren situat în b-dul Alexandru Obregia nr. 19C

Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea im

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificarile și completările ulterioare;

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

În baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea im<

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil P+1 E -spatiu comercial-alimentatie publica    pe un teren situat în b-dul Alexandru Obregia nr.19C.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 25.1 1 .201 0.

2 / 2