Hotărârea nr. 13/2010

Hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a persoanelor fizice care beneficiază de ajutor social

Hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri și terenuri a persoanelor fizice care beneficiază

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sector 4;

Luând în considerație raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale

Sector 4 nr.1366/17.02.2010.

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

În temeiul prevederilor art. 286 alin.3 si 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal și punctul 220 alin. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;

În baza dispozițiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. „n” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă scutirea în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri și terenuri pentru persoanele care beneficiază de ajutor social.

Art. 2. Se aprobă reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și terenuri pentru persoanele care au venituri lunare pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe țară.

Art. 3. Scutirile/reducerile de impozit prevăzute la art. 1 si 2 se acordă numai pentru locuința de la adresa de domiciliu și pentru terenul aferent acesteia.

Art. 4. Scutirile/reducerile prevăzute la art.1 si art. 2 se acordă și pentru bunurile comune ale soților, stabilite potrivit Codului Familiei.

Art. 5. Prezenta hotărâre de consiliu se aplică pentru anul fiscal 2010 începând cu data 01.01.2010

Art. 6. Documentele care stau la baza acordării scutirii sunt cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Secretarul sectorului 4 si Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 25.02.2010.

Anexa1: Anexa 1 H 13.doc

(Size: 28 Kb)

2 / 2