Hotărârea nr. 129/2010

Hotarare privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii derulate de Administratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector conform Anexelor I, II si III

Hotarare privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii derulate de

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr. 5922/18.11.2010 întocmit de Administratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale    ;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2) lit. „i” din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publica locala

republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii derulate de Administratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector conform Anexelor I, II si III ce fac parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 2. Administratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4 prin aparatul popriu de

specialitate va lua masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 25.11.2010.

2 / 2