Hotărârea nr. 127/2010

Hotarare privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autoturismul B–65- GGJHotarare privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autoturismul B–65- GGJ

Hotarare privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru autoturismul B-65- GGJ aflat îi


Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 București;

Luând în considerare referatul de specialitate nr.230898/08.11.2010 al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Sector 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând seama de prevederile OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă consumul lunar de carburant pentru autoturismul cu număr de înmatriculare B-65-GGJ în cantitate de 125 litri benzină.

Hotarare privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru autoturismul B-65- GGJ aflat în

Art.2 .Secretarul sectorului 4 prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 25.11.2010.

2 / 2