Hotărârea nr. 125/2010

Hotarare privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4

Hotarare privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate al Secretarului Sectorului 4 cu nr.440/10.11.2010 - în calitate de Președinte al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând act de adresa Agenției pentru Prestații Sociale a Municipiului București nr.5890/25.10.2010;

În baza prevederilor art.104 din Legea nr.272/2004 - privind protecția și promovarea drepturilor copilului și art.4 din Hotărârea Guvernului României nr.1437/2004 - privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.(1) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.,,n'' din Legea nr.215/2001 -privind administrația publică locală, modificată și completată;

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Cu data prezentei, se modifică componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 prin înlocuirea, în calitate de membru cu atribuții de reprezentant al Agenției pentru Prestații Sociale a Municipiului București, a domnului Ilie CÎRCEI cu doamna Stana DOBROMIRESCU.

Art.2 Cu aceeași dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr.56/26.05.2005 se modifică și se completează în consecință, iar Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.10/28.01.2010 se abrogă.

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 25.11.2010.

2 / 2