Hotărârea nr. 124/2010

Hotarare pentru modificarea HCLS4 nr. 65/25.09.2008, privind numirea reprezentanţilor în Consiliile de Administratie ale unităţilor de învăţământ: Şcoala nr. 98 şi Grădiniţa nr. 207

Hotarare pentru modificarea HCLS4 nr. 65/25.09.2008, privind numirea reprezentanților în Consiliile de Ad

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 435/09.11.2010, întocmit de Secretarul Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând seama de HCLS4 nr. 65/2008, privind numirea unor consilieri locali în consiliile de administrație la unitățile de învățământ preuniversitar și special de stat din sectorul 4

În baza prevederilor art. 145 alin.(6) din Legea Învățământului nr. 84/1995, republicată;

Potrivit art.45 alin.(1) și art.81 alin.(2) lit.,,j'' din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu data prezentei se aprobă ca dl consilier Pițu Daniel Constantin să facă parte din Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ: Școala nr. 98 Avram lancu și Grădinița nr. 207

Floare Albastră

Art.2. Cu data prezentei se aprobă ca domnul Simion Marian să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii nr. 119 V. Voiculescu, ca reprezentant al Primarului Sectorului 4 Art.3. Anexa la Hotărârea Consiliului Local al sectorului 4 nr. 65/25.09.2008 se va modifica

Nr. Crt.

Denumirea unității

Adresa    Nume reprezentant ConNsiulimu eLorecparl ezentant Primar

27

Școala nr. 98

Avram Iancu

Str. Stupilor nr. 1

Pițu Daniel Constantin

Chioran Florin

36

Școala nr. 119

V. Voiculescu

Str. Almașul Mic nr. 4

Rădoi Mirelle

Simion Marian

59

Grădinița nr. 207

Floare Albastră

Str. Lamotești nr. 10

Pițu Daniel Constantin

Stan Marius

Art.4. Secretarul Sectorului 4 București, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 și reprezentanții numiți vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 25.11.2010.

3 / 3