Hotărârea nr. 120/2010

Hotarare privind stabilirea procedurii pentru atribuirea contractului/act adiţional de prestări servicii de salubrizare şi de deszăpezire – pentru cele 261 artere stradale de pe teritoriul Sectorului 4 rămase descoperite

Hotarare privind stabilirea procedurii pentru atribuirea contractului/act adițional de prestări servicii de sa


Consiliul Local Sector 4

Având în vedere Raportul de Specialitate comun al Direcției de Dezvoltare Urbană, al Direcției Prestări, Lucrări, Servicii Comunitate și al Direcției Juridice cu Nr.IX/649/01.11.2010;

Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4;

În temeiul Legii Nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, O.U.G.Nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, H.C.G.M.B.Nr.94/2007, H.C.G.M.B. Nr.167/1996, H.C.G.M.B.Nr.263/1999;

Luând act de prevederile art.45 alin.(1) - (2) și art.81 alin.(2) lit.,,f'', alin.(4) din Legea Nr.215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă aplicarea procedurii de achiziție publică prin negociere fără publicare

Hotarare privind stabilirea procedurii pentru atribuirea contractului/act adițional de prestări servicii de sal

prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractului/act adițional de prestări servicii, de salubrizare și de deszăpezire - pentru cele 261 artere stradale de pe teritoriul Sectorului 4 rămase descoperite - în conformitate cu dispozițiile art.122 lit.,,b” din O.U.G.Nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, către operatorul economic S.C.REBU S.A.

Art.2 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să aplice prevederile legale stabilite la art.1, respectiv să încheie act adițional la contractul F.N./1997 existent între Primăria Municipiului București, Primăria Sectorului 4 și S.C. REBU S.A. în temeiul drepturilor de exclusivitate a acesteia; act adițional cu valabilitatea 6 luni de la semnarea acestuia, termen în care P.M.B. organizează licitația pentru serviciul de salubrizare.

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu direcțiile și serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor.

2 / 2