Hotărârea nr. 119/2010

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Consiliul Local al Sectorului 4, văzănd:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

sectorului 4 pe anul 2010, nr. II.2 / 154 / 26.10.2010 al Direcției Economice - in care sunt explicitate virarile de credite efectuate in cadrul prezentei rectificari bugetare;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Avand in vedere prevederile art. 19, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

- Bugetul local in suma de 532.164,00 mii lei, conform anexei nr.1

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 532.164,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de: 532.164,00 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe in valoare de: 30.711,01 mii lei;

-    Anexa 1.3 - capitol bugetar 65.02 - Invatamant - in valoare de 164.129,48 mii lei

-    Anexa 1.4 - capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie - in valoare de: 91.144,11 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.5 - capitol bugetar 68.02 - Asigurari si asistenta sociala in valoare de: 89.790,22 mii lei;

-    Anexa 1.6 - capitol bugetar 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - in valoare de:17.109,71 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.7 - capitol bugetar 74.02 - Protectia mediului - in valoare de: 61.108,77 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.8 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi - in valoare de: 13.692,79 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. Se aproba bugetul Primariei Sector 4. cap 51.02.01.03P, in valoare de: 16.717,58 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4. Se aproba bugetul A.S.L.G. Sector 4 - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, in valoare de: 164.129,48 mii lei, conform anexei nr. 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

din care:

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr


1.3.1    - cap 65.02.03.02 ASLG 2 - in valoare de 16.264,71 mii lei

1.3.2    - cap 65.02.03 US 1 Unitati scolare - in valoare de 25.729,09 mii lei

1.3.3    - cap 65.02.03 US 2 Unitati scolare - in valoare de 49.168,17 mii lei

1.3.4    - cap 65.02.04.02 ASLG 2 - in valoare de 6.935,03 mii lei

1.3.5    - cap 65.02.04 US 2 Unitati scolare - in valoare de 36.975,98 mii lei

1.3.6    - cap 65.02.07.04 US - Unitati scolare - in valoare de 9.029,59 mii lei

Art. 5. Se aproba bugetul - capitolul 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive, in valoare de: 87.344,11 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul - capitolul 67.02.05.03 - Administratia Domeniului Public Sector 4, in valoare de: 2.000,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7. Se aproba bugetul - capitolul 68.02 - Asistenta si asistenta sociala, in valoare de:

89.790,22 mii lei, conform anexei nr. 1.5, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8. Se aproba bugetul - capitolul 68.02.041 - Centrul de ingrijire si asistenta nr. 1, in valoare de: 3.458,00 mii lei, conform anexei nr. 1.5.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aproba bugetul - capitolul 70.02.03.30 - alte cheltuieli in domeniul locuintelor, in valoare de: 8400,49 mii lei, conform anexei nr. 1.6.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 10. Se aproba bugetul - capitolul 70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale, in valoare de: 118,00 mii lei, conform anexei nr. 1.6.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 11. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 74.02.05.01 Salubritate, la valoarea de 60.554,00 mii lei, conform anexei: 1.7.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 12. Se aproba bugetul - capitolul 84.02.03.03 - Strazi, in valoare de: 13.617,79 mii lei, conform anexei nr. 1.8.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 13. Se aproba Lista de investiții a Primariei Sector 4, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 2 Lista de investitii a Primariei Sectorului 4 in valoare de 145.978,14 mii lei, din care :

-    buget local: 37.506,14 mii lei;

-    credit intern: 100.000,00 mii lei;

-    fond de rulment: 4.472,00 mii lei;

Art. 14. Se aproba Lista creditelor de angajament pentru anul 2010 aferente lucrarilor de

construcții, fundații si imbracare a drumurilor din Sectorul 4 - Contract subsecvent 9 (cartierul Progresul), conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotărâre:

Anexa nr. 3; 4

Art. 15. Se aproba Lista de investiții a Administratiei Domeniului Public Sector 4, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotărâre:

Anexa nr. 5 - in valoare de 136,161 mii lei

Art. 16. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral

4 / 4