Hotărârea nr. 117/2010

Hotarare privind aprobarea ,,repartizării unor garsoniere în blocul F3 din Aleea Nehoiu nr. 2-12, sector4,,

Hotarare privind aprobarea ,,repartizării unor garsoniere în blocul F3 din Aleea Nehoiu nr. 2-12, sector4,,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului Spațiu locativ nr. P4/119/25.10.2010 precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4,

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4,

În conformitate cu art.43 din Legea locuinței nr.114/1996, republicată precum și art.21,art.30 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996,

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă ,, repartizarea unor garsoniere în blocul F3 din Aleea Nehoiu nr. 2-12, sector 4    ,, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Spațiu Locativ și Serviciul Tehnic Consiliul Local , Documente-Electoral vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competențelor.

Anexai: Anexa H 117.xls

(Size: 16 Kb)

2 / 2