Hotărârea nr. 116/2010

Hotarare pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 92/31.08.2010 şi 103/30.09.2010

Hotarare pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 92/31.08.2010 și 103/30.09.2010

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Municipiului București

nr.PO4/21076/P/30.09.2010 și înregistrată la noi cu nr.I/864/30.09.2010 precum și Expunerea de motive Primarului Sectorului4;

Analizând Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 4;

Luând act de Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr.228/25.08.2010 și nr.230/25.08.2010;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se revocă Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 92/31.08.2010 și 103/30.09.2010, pentru numirea reprezentanților Consiliului Local al sectorului 4 în cadrul Consiliilor de administrație ale Spitalelor Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” precum și la spitalul pentru copii „Maria Sklodowska Curie”,sector 4

Art.2 Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

2 / 2