Hotărârea nr. 114/2010

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi aferenţi obiectivelor de investiţii prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivelor de investiții pi

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București.

Ținând seama de referatul de specialitate al Direcției Dezvoltare Urbană nr.190/26.10.2010.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector4.

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice Locale și

In temeiul prevederilor art.45, alin.(1)și art.81, alin.4, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Dezvoltare Urbană și Direcția Economică vor aduce la indeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor

1 / 1