Hotărârea nr. 113/2010

Hotarare privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice si domeniul privat al municipiului Bucuresti

Hotarare privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privata persoane f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatele de specialitate ale Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizate de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizele Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere rapoartele Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, si ale Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificarile și completările ulterioare;

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

În baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

Art. 1. Se aprobă Planurile urbanistice de detaliu pentru IMOBILELE PREVAZUTE IN ANEXA LA PREZENTA HOTARARE    situate p

e terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice si domeniul privat al municipiului Bucuresti.

Art. 2. Prezentele documentații reprezintă regulamente de urbanism și nu dau dreptul de construire.

Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentelor documentații de urbanism este de 2 ani .

Anexai: Anexa H 115.doc

(Size: 50 Kb)

2 / 2