Hotărârea nr. 112/2010

Hotarare privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Hotarare privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare adresa Partidului Democrat Liberal-Biroul Permanent București, înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 340/11.10.2010;

Ținând cont de Referatul constatator întocmit de Primarul și Secretarul sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

În baza dispozițiilor art.9 alin.2 lit”h1” coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier, din

cadrul Consiliului Local al sectorului 4, al domnului MARINESCU SILVIU ȘTEFAN precum și vacantarea acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 27.10.2010.

2 / 2