Hotărârea nr. 110/2010

Hotarare privind autorizarea Primarului Autorităţii Publice Locale – Primăria Sectorului 4 Bucureşti să semneze Pactul Primarilor” de la Bruxelles, în deplină cunoştinţă cu toate angajamentele rezultate din „Convenţia Primarilor”

Hotarare privind autorizarea Primarului Autorității Publice Locale -Primăria Sectorului 4 București să sem

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luând în considerare Referatul de specialitate nr. P.2.387/21.09.2010 al Compartimentului Corp

Control Primar precum și Raportul Compartimentului Corp Control Primar nr.

IX/40369/PER17/06.09.2010, aprobat de Primarul Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al municipiului București nr.291/2001;

În temeiul art.45 alin.(2) lit.d și art.81 alin.(2) lit. q din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se autorizează Primarul Autorității Publice Locale - Primăria Sectorului 4 București, să semneze „Pactul Primarilor” de la Bruxelles, în deplină cunoștință cu toate angajamentele rezultate din „Convenția Primarilor” .

Art.2 Se aprobă participarea Primarului Sectorului 4 la Conferința anuală a primarilor din Uniunea Europeană;

Art.3 Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 30.09.2010.

2 / 2