Hotărârea nr. 109/2010

Hotarare privind aprobarea ,,repartizării locuinţelor SOCIALE din str. Mânzului nr. 24, sector 1 Bucureşti

Hotarare privind aprobarea ,, repartizării locuințelor SOCIALE din str. Mânzului nr. 24, sector 1 București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Biroului Spațiu locativ nr. P4/110/24.09.2010 precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4,

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4,

În conformitate cu art.43 din Legea locuinței nr.114/1996, republicată precum și art.21,art.30 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996,;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă ,, repartizarea locuințelor SOCIALE din str. Mânzului nr. 24, sector 1, București    ,, ,conform Anexei 1 care face parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Biroul Spațiu Locativ și Serviciul Tehnic Consiliul Local , Documente-Electoral, Administrație Publică vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 30.09.2010.

Anexa1: Anexa 1 H 109.xls

(Size: 18 Kb)

3 / 3