Hotărârea nr. 107/2010

Hotarare privind aprobarea ,,Repartizării locuinţelor din Şoseaua Olteniţei nr. 219, bloc Z1.2, sector4,,

Hotarare privind aprobarea „Repartizării locuințelor din Șoseaua Olteniței nr. 219, bloc Z1.2, sector4,,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Biroului Spațiu Locativ nr. P4/113/24.09.2010 precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4,

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4,

În conformitate cu art.43 din Legea locuinței nr.114/1996, republicată precum și art.21,art.30 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996,;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă ,, ,,Repartizarea locuințelor din Șoseaua Olteniței nr. 219, bloc Z1.2, sector 4,, pentru CAZURILE SOCIALE -    conform Anexei 1

, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă „Repartizarea locuințelor din Șoseaua Olteniței nr. 219, bloc Z1.2, sector 4,, pentru EVACUAȚI -    conform Anexei 2, care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Biroul Spațiu Locativ și Serviciul Tehnic Consiliul Local , Documente-Electoral, Administrație Publică vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 30.09.2010.

Anexa1: Anexele 1-2 H 107.xls

(Size: 1 Mb)

2 / 2