Hotărârea nr. 104/2010

Hotarare pentru modificarea HCLS4 nr.16/2008, privind numirea consilierilor locali ca membri in Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Sector 4

Hotarare pentru modificarea HCLS4 nr.16/2008, privind numirea consilierilor locali ca membri in Colegiul

Consiliul Local al Sectorului 4,

Vazand referatul de specialitate nr. 27290/17.09.2010 întocmit de Direcția Generala de Asistenta Socială și Protecția Copilului Sector 4, precum si expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ;

Luând în considerare încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al doamnei Ceaușu Ileana, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 87/31.08.2010;

Tinand seama de prevederile H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ;

Vazand rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In temeiul dispozitiilor cuprinse la art. 45 alin.1 si art. 81 alin.2 , litera „n” din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotarare pentru modificarea HCLS4 nr.16/2008, privind numirea consilierilor locali ca membri in Colegiul D

HOTARASTE:

Art. 1 Se desemnează ca membru titular d-na Ioana Nicoleta CIUFUDEAN in cadrul Colegiului

Director al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4.

Art. 2 Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.16/31.07.2008, se va modifica în mod corespunzător.

Art . 3 Persoana nominalizată la art. 1 împreuna cu Secretarul Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 30.09.2010.

2 / 2