Hotărârea nr. 102/2010

Hotarare pentru modificarea HCLS4 nr. 65/25.09.2008, privind numirea reprezentanţilor în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ: Liceul Teologic Penticostal Emanuel şi Şcoala nr. 165

Hotarare pentru modificarea HCLS4 nr. 65/25.09.2008, privind numirea reprezentanților în Consiliile de Ad

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 358/20.09.2010, întocmit de Secretarul Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând seama de HCLS4 nr. 65/2008, privind numirea unor consilieri locali în consiliile de administrație la unitățile de învățământ preuniversitar și special de stat din sectorul 4

În baza prevederilor art. 145 alin.(6) din Legea Învățământului nr. 84/1995, republicată;

Potrivit art.45 alin.(1) și art.81 alin.(2) lit.,,j'' din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu data prezentei se aprobă ca d-na consilier Ciufudean Ioana-Nicoleta să facă parte din

Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ: Liceul Teologic Penticostal Emanuel și Școala nr. 165.

Art.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Local al sectorului 4 nr. 65/25.09.2008 se va modifica astfel:

Nume


reprezentant


Consiliu Local


11


Liceul


Teologic


Pent


costal Emanuel


Str. Cuza Vodă nr. 116


Ciufudean loana-Nicoleta


40


Școala nr. 165


Str. Slătioara nr. 8


Ciufudean loana-Nicoleta

Art.3. Secretarul Sectorului 4 București, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 și reprezentantul numit vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 30.09.2010.

4 / 4